Valtioneuvoston asetus OKM/2021/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Asia

Ehdotetulla asetuksella korjattaisiin uuden yhteishakuasetuksen sanamuotoa koskeva virhe liittyen paperisessa muodossa olevien hakemuksen liitteiden toimittamiseen. Ehdotuksen mukaisella asetuksella uuden yhteishakuasetuksen 8 § korjattaisiin vastaamaan suunniteltua käytäntöä, jonka mukaan hakemuksen liitteet toimitettaisiin sähköisen hakujärjestelmän kautta Opetushallitukselle taikka paperisena koulutuksen järjestäjälle tai oppilaitoksen ylläpitäjälle. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Asetusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1.8.2022 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotuksen mukainen muutos olisi teknisluonteinen korjaus, jolla korjattaisiin uuden yhteishakuasetuksen sanamuodossa ilmennyt virhe. Ehdotettu muutos vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa käytäntöä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.