Valtioneuvoston asetus OKM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Asia

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan tehtäväksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitukseen liittyviä muutoksia. Asetuksella säädettäisiin kyseisen koulutuksen painokertoimesta sekä tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi asetukseen lisättäisiin säännös siitä, minkä ajankohdan mukaisina opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja tietoja käytettäisiin rahoituksen myöntämisessä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. Asetusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen taloudellisia vaikutuksia on kuvattu laajasti asiaa koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 147/2021 vp). Asetusehdotuksella säädettävällä painokertoimella ei olisi itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia. Asetukseen ehdotetut muut muutokset olisivat teknisluonteisia ja niillä mahdollistettaisiin tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoittaminen kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.