Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta (HE 213/2021 vp; EV 225/2021 vp)

HE 213/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verontilityslain muuttamisesta annetun lain 12 §:n ja 12 f §:n 4—8 kohdan kumoamisesta, lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta, lain tuloverolain muuttamisesta annetun lain 124 §:n 3 momentin ja 124 b §:n 4—8 kohdan kumoamisesta, lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä lain verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 kuitenkin niin, että verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta annettavan lain 12 f §:n 3 kohta, tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta annettavan lain 124 b §:n 3 kohta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.