Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 212/2021 vp; EV 199/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 212/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. +358 295 530 248

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa polttoon perustumattoman lämmöntuotannon ja sähkön varastointiin liittyvien vähäpäästöisten teknologioiden kehittymistä. Lisäksi hallituksen tulee selvittää, miten teknologianeutraalisuus voidaan jatkossakin huomioida energiaverotuksessa tältä osin kattavasti.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain valmisteverotuslain 98 a ja 98 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.