Valtioneuvoston asetus VM/2021/221

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. +358 295 530 116

Asia

Valtioneuvosto säätäisi aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista vuonna 2022. Nykyisen aluehallintovirastojen maksuasetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2021 lopussa. Ehdotettu asetus tulisi voimaan 1.1.2022 ja olisi voimassa 31.3.2022 saakka. Lyhyt voimassaoloaikaa johtuu eduskunnan hyväksymästä mutta vielä vahvistamatta olevasta lääkelain muutoksesta, joka tulisi voimaan 1.4.2022 ja josta seuraisi aluehallintovirastoille uusia tehtäviä ja uusia maksullistettavia suoritteita. Lääkelain muutoksen vuoksi uusi maksuasetus annettaisiin alkuvuodesta 2022. Nyt käsillä oleva asetusehdotus vastaa rakenteeltaan voimassa olevaa asetusta. Aluehallintovirastojen maksuja päivitettäisiin muun lainsäädännön muutoksista johtuvista syistä ja asetuksen liitteenä olevan suoritemaksutaulukon maksutasoja tarkistettaisiin siten, että suoritemaksut vastaisivat omakustannusarvoon hinnoiteltavien suoritteiden osalta paremmin suoritteiden tuottamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Omakustannusarvoa alemmaksi hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuutta nostettaisiin niiden suoriteryhmien osalta, joiden kustannusvastaavuus on hyvin matalalla tasolla. Siten ympäristö- ja vesitalouslupien suoritemaksuja nostettaisiin 20 % ja alkoholihallinnon suoritemaksuja 10 %. Lisäksi eräiden yksittäisten julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja nostettaisiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta ennustetaan kertyvän vuonna 2022 noin 11,8 miljoonaa euroa aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01 toimintaan kohdistuvien kustannusten ollessa noin 20,4 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuuden noin 58 %. Kustannusvastaavuusennuste on 2 prosenttiyksikköä alempi kuin valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen selvitysosassa esitetty 60 % :n kustannusvastaavuusennuste. Vuonna 2020 aluehallintovirastojen kustannusvastaavuus on ollut 51,1 %. Vuonna 2021 kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan 55,4 %:iin. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on vähäistä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.