Hallituksen esitys OM/2022/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 13/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150054
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset. Aikuisiin kohdistuvia rikoksia koskevissa rangaistussäännöksissä turvattaisiin seksuaalinen itsemääräämisoikeus nykyistä paremmin muuttamalla ne suostumusperusteisiksi. Tämä toteutettaisiin määrittelemällä raiskauksen ja muiden keskeisten seksuaalirikosten olennaiseksi tunnusmerkiksi teon kohteena olevan henkilön vapaaehtoisen osallistumisen puuttuminen. Uudet rikostunnusmerkistöt merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista jonkin verran. Kuuttatoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdistuvista rikoksista säädettäisiin erilliset säännökset, joissa lähtökohtana olisi lapsen koskemattomuus. Lapsiin kohdistuvat rikokset luokiteltaisiin pääsääntöisesti nykyistä vakavammiksi. Seksuaalirikosten rangaistukset ankaroituisivat. Esityksellä toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen oikeusvaltioon. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 tai aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Lainmuutosten arvioidaan edistävän yleisesti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden kunnioittamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista. Laeilla vahvistettaisiin kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten toteutumista Suomessa. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Lainmuutosten arvioidaan kasvattavan rikosasioiden määrää, mikä aiheuttaisi viranomaisille lisätyötä. Lisääntyneen työmäärän kattamiseen ja täytäntöönpanon tarvitaan pysyvää lisärahoitusta oikeusministeriön pääluokassa (PL 25) 1,874 milj. euroa vuonna 2023 ja 6,027 milj. euroa vuodesta 2024 lukien sekä sisäministeriön pääluokassa (PL 26) 0,854 milj. euroa vuodesta 2023 lukien. Vankiluvun kasvu ja rikosasioiden hoito rikosprosessiketjussa lisää määrärahatarpeita Rikosseuraamuslaitoksella, tuomioistuimissa, syyttäjillä, oikeusavulla sekä lisäksi se vaikuttaa yksityisille oikeusavustajille maksettavien korvausten määrän kasvuun. Poliisin suorittama esitutkintatyön määrän kasvu selittää pääluokan 25 lisämäärärahatarvetta. Vuoden 2023 määrärahatarpeet ovat pienemmät, koska rikosprosessin ketjussa vankeusrangaistusten täytäntöönpano ei ole täysimääräistä lainsäädännön voimaantulovuonna. Esityksen hyväksyminen edellyttää esitettyjen määrärahatarpeiden kattamista vuoden 2023-2026 valtiontalouden kehyspäätöksessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen