Hallituksen esitys OM/2022/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

HE 14/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150015
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähkömarkkinalakia, maakaasumarkkinalakia sekä kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamista ja nykyaikaistamista koskeva niin kutsuttu Omnibus-direktiivi sekä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta kuluttajan suojaksi. Omnibus-direktiivin täytäntöön panemiseksi kuluttajansuojalakiin ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin tehtäisiin erinäisiä muutoksia, joilla ajantasaistetaan kuluttajansuojasäännöksiä, parannetaan kuluttajien oikeussuojaa sekä tehostetaan kuluttajansuojasäännösten noudattamista. Edellä viitatun hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi ehdotetaan kirjallisen vahvistusmenettelyn käyttöönottamista puhelinmyyntiin sekä kuluttajan peruuttamisoikeuden laajentamista kotimyynnissä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.5.2022. Kirjallista vahvistusmenettelyä koskevien säännösten on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan vasta 1.12.2022 lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
Vaikutukset
Erityisesti puhelin- ja kotimyyntiä koskevat muutokset parantaisivat kuluttajien asemaa. Kuluttajat voisivat kirjallisen vahvistusmenettelyn käyttöönoton johdosta paremmin tutustua puhelimitse tehtyyn tarjoukseen, ja heillä olisi enemmän aikaa harkita sopimuksen tekemistä. Kotimyynnissä kuluttajien asema parantuisi sen johdosta, että kuluttajalla olisi esityksen mukaan peruuttamisoikeus myös silloin, kun sopimus koskee kuluttajan vaatimusten mukaisesti tehtyjä tavaroita. Lisäksi kuluttajien oikeussuojakeinot paranisivat tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja rikkoo tai laiminlyö noudattaa kuluttajansuojalain säännöksiä sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Kirjallinen vahvistusmenettely aiheuttaa puhelinmyyntiä harjoittaville yrityksille hallinnollista taakkaa ja kuluja ja voi vaikuttaa jossakin määrin supistavasti sellaisten yritysten liikevaihtoon, joiden tarjoamien hyödykkeiden myynnissä puhelinmyynti on merkittävä myyntikanava, ja aiheuttaa siten negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Kotimyyntiä harjoittaville yrityksille, jotka tarjoavat sellaisia hyödykkeitä, joita koskevissa sopimuksissa kuluttajalla ei voimassa olevan lain nojalla ole peruuttamisoikeutta, aiheutuu lisää hallinnollista työtä mahdollisesti lisääntyvien peruutusten käsittelystä ja niihin liittyvistä selvitystöistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen