Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2022/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.3.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan toimenpideohjelma

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, p. +35 8295160330

Asia

Meripolitiikan toimenpideohjelman laatimisen taustalla on selkeä tarve kansallisen meripolitiikan kehittämiselle. Meriympäristöön kohdistuvat paineet ovat suuret ja edellyttävät merkittävää panostusta merten suojeluun. Taloudellisesti merkittävän meriklusterin toimintaympäristön muutokset edellyttävät nopeaa reagointia, jotta muutoksista voitaisiin tehdä mahdollisuuksia. Meret tarjoavat lisäksi suuria mahdollisuuksia sekä energiantuotannolle että innovatiiviselle ja kestävälle vesiviljelylle. Meripolitiikan toimenpideohjelmalla edistetään hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista, YK:n Agenda 2030 tavoitteita ja EU:n meripolitiikan toimeenpanoa Suomessa. Suomella on globaali vastuu kestävän kehityksen edistämiseen: toimintamme vaikutukset ulottuvat Suomen rajojen ulkopuolelle ja olemme mukana globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Meripolitiikan toimenpideohjelman kärjiksi on valittu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Toimenpideohjelma sisältää yhteensä 44 toimenpidettä kaikista toimenpideohjelman kärjistä. Meripolitiikan toimenpideohjelma perustuu vuonna 2019 tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen meripolitiikan linjauksista (2019:4). Linjausten meripolitiikan visiossa Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä valtamerten kestokykyä. Suomella on korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka. Meripolitiikan toimenpideohjelmaa toteutetaan osana Julkisen talouden suunnitelmaa ja talousarviokäsittelyä. Valtioneuvoston kanslia ja sen asettama meripolitiikan ohjausryhmä seuraa yhdessä eri vastuuministeriöiden kanssa linjausten toteuttamista. Tarkoituksena on laatia yksityiskohtainen seurantaohjelmasuunnitelma toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmasta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.