Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.2.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 242/2021 vp; EV 2/2022 vp)

HE 242/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, lain vuosilomalain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen