Valtioneuvoston asetus UM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2022 18.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Anu Saarela, p. 029 5350096

Asia

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakaut-tavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Suomessa. Liikenne- ja viestintävirasto myöntää luvan humanitaarisin perustein tai muuta asetuksen tavoit-teiden mukaista tarkoitusta varten toteutettavalle lennolle. Valtion ilma-alukselle luvan myöntää kuitenkin aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen, Pääesikunta. Asetus tulisi voimaan 28.2.2022 ja olisi voimassa toistaiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Vaikutukset

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin lupaviranomaisena.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.