Määrärahan jako TEM/2022/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen suuntaa-antava perusjako työ- ja elinkeinoministeriölle ja välittäville toimielimille ohjelmakaudelle 2021–2027

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +35 8295064922

Asia

Päätös teknisen tuen suuntaa-antavasta perusjaosta koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, viestintään, valvontaan ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea. Teknistä tukea käytetään ohjelmakaudella 2021−2027 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (797/2021) 1, 2 ja 4 §:ien mukaisiin hallintoviranomaisen, kirjanpitotoiminnon ja välittävän toimielimen tehtäviin, mihin tekninen tuki on ensisijaisesti tarkoitettu. Hallintoviranomainen (TEM) voi käyttää sitä myös koheesiopolitiikan valmisteluun sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen budjetointiin, varojen jakoon ja seurantaan (mom. 32.30.64). Teknistä tukea voidaan käyttää myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat ohjelman toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja täydentävyyden varmistamisesta muiden EU:n rahoitusvälineiden tukitoimien kanssa. Maakuntien liitot voivat osarahoittaa maakunnan yhteistyöryhmien toimintaa. Ruokavirasto voi käyttää teknistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1057 (ESR+-asetus) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tekninen tuki tulee käyttää pääsääntöisesti edellä mainittuja tehtäviä hoitavan henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin, ohjelman tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, tiedotukseen ja arviointiin. Teknistä tukea voi käyttää eri ohjelmakausien toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin riippumatta siitä, minkä ohjelmakauden teknisestä tuesta on kyse. Myöntämisvaltuuksia osoitetaan ohjelmakaudella 2021−2027 seuraaville viranomaisille: - Hallintoviranomainen ja kirjanpitotoiminto: työ- ja elinkeinoministeriö - Välittävät toimielimet: rakennerahasto-ELY-keskukset (4), maakuntaliitot (14) ja Ruokavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö tekee vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta suuntaa-antavan perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät.

Esitys

Valtioneuvosto päättää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen myöntämisvaltuuksien suuntaa-antavasta perusjaosta työ- ja elinkeinoministeriölle ja välittäville toimielimille ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta edellä mainitun teknisen tuen perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Teknisen tuen kokonaismäärä ohjelmakaudella 2021–2027 on 114 miljoonaa euroa sisältäen sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoitusosuudet (mom. 32.30.64). Teknisen tuen myöntämisvaltuudet ja arviomäärärahat budjetoidaan vuosittain talousarviossa momentille 32.30.64.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.