Hallituksen esitys TEM/2021/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

HE 36/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Anna-Maija Sinnemaa, p. +35 8295047303

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Esityksessä tarkoitettu tuki on valmisteltu komission päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen (2020/C 317/04) mukaisena tukena. Tuella korvattaisiin päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille. Maksettavan tuen suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Lain tavoitteena on ehkäistä riskiä hiilivuodolle, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Myönnetyn tuen käytölle asetettaisiin ehtoja, joita tukea saavan toiminnanharjoittajan tulisi noudattaa. Lisäksi esitetään, että säädettävällä lailla kumottaisiin päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annettu laki (138/2017). Esitys liittyy valtion vuoden 2022 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset: Sähköistämistukea voitaisiin myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022-2026. Vuoden 2022 lisätalousarvioesityksessä esitetään energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen määrärahaksi 87 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 sähköistämistuelle varattaisiin 150 miljoonaa euroa vuodessa alkaen vuodesta 2023 vuoteen 2026 saakka. Ympäristövaikutukset: Myönnettävällä tuella ehkäistäisiin hiilivuotoriskin syntymistä ja siten välillisesti negatiivisten ilmastovaikutusten syntymistä. Tuen käyttöön kohdistuvalla vaatimuksella edistettäisiin tuensaajien siirtymistä hiilineutraalimpaan tuotantoon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.