Hallituksen esitys LVM/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

HE 38/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelakia niin, että lakiin lisättäisiin säännökset kalustoyksikön siirtolupaa koskevista vaatimuksista. Siirtolupa edellytettäisiin esimerkiksi sellaisen kalustoyksikön huoltoon liittyvältä liikennöinniltä tai muulta välttämättömältä liikennöinniltä rataverkolla, jolle ei ole myönnetty kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa tai käyttöönottolupaa. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset testi- ja pilottihankkeita koskevista vaatimuksista. Tällaisia olisivat autonomisen junaliikenteen sekä kaupunkiraideliikenteen rataverkon ja muun raideliikenteen rataverkon välillä näitä yhdistävän liikenteen testi- ja pilottihankkeet. Myös raideliikennelain kapasiteetin jakamista koskevaa sääntelyä muutettaisiin nykyistä joustavammaksi ja Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistehtäviin tehtäisiin tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi raideliikennelain muuttamisesta
Vaikutukset
Hallituksen esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Hallituksen esityksellä voi olla myönteisiä vaikutuksia rautatieturvallisuuteen, kun siinä asetetaan vaatimukset turvalliselle kaluston siirrolle huolto- ja korjaustiloihin myös siinä tilanteessa, että kalustolle ei ole myönnetty markkinoillesaattamis- tai käyttöönottolupaa. Myös Liikenne- ja viestintäviraston valvontatehtäviin esitetyt tarkennukset tukevat rautatieturvallisuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen