Hallituksen esitys VM/2022/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

HE 66/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia
Arvonlisäverolakiin ja valmisteverotuslakiin tehtäisiin arvonlisävero- ja valmisteverotusdirektiivin muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta annetun neuvoston direktiivin (EU) 2019/2235 edellyttämät muutokset. Tavaroiden ja palvelujen myynnit muiden jäsenvaltioiden puolustusvoimille vapautettaisiin tietyin edellytyksin arvonlisäverosta, jos jäsenvaltion puolustusvoimien asevoimat osallistuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien Euroopan unionin toimien toteuttamiseksi oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Valmisteverosta vapautettaisiin sellaiset valmisteveron alaiset tuotteet, jotka luovutetaan Suomessa olevien toisten jäsenvaltioiden puolustusvoimien käyttöön, kun nämä puolustusvoimat osallistuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tarkempien tietojen puuttuessa mahdollisia tulonmenetyksiä on vaikea arvioida. Vapautus saattaisi aiheuttaa verotuoton menetyksiä EU:n puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan kehittyessä ja EU:n puolustusalan toimien käytön lisääntyessä. Tässä vaiheessa mahdollisten tulonmenetysten arvioidaan olevan vähäisiä. Suomi voisi hyötyä vapautuksista osallistuessaan vapautuksen soveltamisalaan kuuluviin EU:n puolustusalan toimiin Suomen ulkopuolella. Muutokset saattaisivat jossain tilanteissa aiheuttaa uusia rajanveto-ongelmia erilaisten tilanteiden välillä ja siten lisätä verohallintojen sekä yritysten hallinnollisia kustannuksia. Muutokset lisäisivät tässä vaiheessa vain vähäisessä määrin Verohallinnon ohjaustarvetta ja hallinnollisia kustannuksia. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon lisärahoitustarvetta. EU:n puolustustoiminnan kehittyessä ja EU:n puolustusalan toimien käytön lisääntyessä asiaa voidaan joutua arvioimaan uudelleen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen