Hallituksen esitys MMM/2022/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 90/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Maija Mela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162249
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia niin, että siinä otetaan huomioon Euroopan unionin ja Suomen kansalliseen lainsäädäntöön tehdyt muutokset. Samalla säädettäisiin eräistä toimijoiden ja valvontaviranomaisten työtä helpottavista muutoksista ja tehtäisiin lakiin eräitä selvennyksiä. Toimijoiden ja valvontaviranomaisten työtä helpottaisivat erityisesti ehdotus siitä, että eräissä tapauksissa otettaisiin käyttöön poikkeus velvollisuudesta pitää kuljetuksen aikana kuljetusasiakirjaa kuljetettavista kalatuotteista ja toimittaa se valvontaviranomaiselle. Työmäärää vähentävä vaikutus olisi myös ehdotuksella, että postileimaa ei enää otettaisi huomioon tarkastettaessa, onko asiakirja saapunut määräajassa viranomaiselle. Euroopan unionin lainsäädännön muutosten takia lain rikkomusluettelosta poistuu seitsemän rikkomusta. Poistolla ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä, koska lain voimassaoloaikana kenenkään ei ole tiettävästi epäilty syyllistyneen kyseisiin rikkomuksiin. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi kaksi rikkomusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys on tekninen siltä osin kuin siinä otetaan huomioon Euroopan unionin ja Suomen kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Ne muutosesitykset, jotka on tehty kansallisien tarpeiden takia, selventävät nykyistä lainsäädäntöä ja samalla vähentävät hallinnon ja toimijoiden työmäärää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen