Ohjelmat MMM/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2022/467 perusteella maataloustuottajille maksettavasta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta Suomessa

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Maaliskuussa 2022 Euroopan komissio esitteli maatalouden vaikeaa taloudellista asemaa Ukrainan sodan johdosta helpottavan maataloustuotannon poikkeuksellisen mukautustuen. Suomessa poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki esitetään maksettavaksi tukialueella AB sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen, kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen vuoden 2021 myöntämisperusteiden pohjalta. Maataloustuotantoon on kohdistunut Ukrainan sodasta johtuvia markkinahäiriöitä, jotka ovat heikentäneet merkittävästi maatilojen maksuvalmiutta ja kannattavuutta. Markkinahäiriöistä aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi maataloustuottajille ehdotetaan maksettavaksi Euroopan unionin varoista kokonaan rahoitettavaa poikkeuksellista mukautustukea, jonka määrä Suomelle on poikkeuksellisesta mukautustuesta maataloustuottajille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/467 liitteen mukaisesti enintään 6 872 674 euroa. Lisäksi maataloustuottajille maksettaisiin Euroopan unionin rahoituksen täydennyksenä enintään 13,73 miljoonaa euroa kansallisesti rahoitettavaa lisätukea.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen ilmoituksen Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2022/467 perusteella maataloustuottajille maksettavasta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö valtuutetaan toimittamaan ilmoitus Euroopan komissiolle (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä on momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) ehdotettu 14,73 miljoonan euron määrärahaa. Määrärahasta 13,73 miljoonaa euroa on maatalouden huoltovarmuuspakettiin sisältyvää momentille 30.20.41 budjetoitua EU:n kriisitukea täydentävää kansallista rahoitusta sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhataloudelle. Samalla momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) ehdotetaan myönnettäväksi lisäystä 6 870 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen