Hallituksen esitys MMM/2022/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 89/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentämisen edellyttämät säännökset sekä mahdollistetaan liha-luujauhon käyttö polttoaineena EU:n eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti. Entisten eläinperäisten elintarvikkeiden ja ruokajätteen käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan kiellettäisiin sekä sivutuotteiden hautaamista maahan rajoitettaisiin. Lakiin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä. Lakiin lisättäisiin lisäksi toimijan luotettavuuden selvittämistä koskeva säännös. Samalla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. Hallinnollisiin pakkokeinoihin lisättäisiin hallinnollinen seuraamusmaksu. Samalla sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutettaisiin vastaavasti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Liha-luujauhoa koskevat muutokset synnyttäisivät positiivisia taloudellisia vaikutuksia toimijoille sekä energiayhtiöille. Luotettavuuden selvittämistä koskevat tehtävät lisäisivät jonkin verran Ruokaviraston työmäärää. Tietojenvaihtosäännösten kehittäminen kuitenkin helpottaisi valvontaa ja seuraamusmaksun käyttöönotto vähentäisi sekä toimijoiden että viranomaisten hallinnollista taakkaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen