Hallituksen esitys OM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

HE 63/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150230
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslakia ja asevelvollisuuslakia. Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten, että määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Ehdotettu muutos mahdollistaisi lain eräiden toimivaltuuksien käyttöön ottamisen myös muiden kuin voimassa olevassa poikkeusolomääritelmässä jo mainittujen kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia vakavasti ja monialaisesti vaarantavien uhkien ja tapahtumien johdosta. Esityksen tarkoituksena on varmistaa viranomaisten mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen mukaisiin turvallisuusuhkiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon normaalioloissa. Poikkeusoloissa aiheutuvat kustannukset ovat riippuvaisia poikkeusoloihin johtaneesta tilanteesta ja sen kestosta sekä tarvittavista valmiuslain toimivaltuuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen