Valtioneuvoston kirjelmä SM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

U 36/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger, p. 029 5488270

Asia

Neuvoston täytäntöönpanopäätös tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimisesta tuli voimaan 4.3.2022. Asia toimitettiin kiireellisyyden vuoksi eduskunnalle ensi vaiheessa E-asiana (E 19/2022 vp) Samoin E-asiana annettiin selvitys erityisesti sotaa pakenevien vastaanottoon liittyvästä yhteisvastuusta (E 29/2022 vp). Kirjelmällä myös kuvataan tämänhetkistä tilannetta. Täytäntöönpanopäätöksessä määritellään ne henkilöryhmät, jotka saavat tilapäistä suojelua ja joille jäsenvaltioiden on annettava joko täytäntöönpanopäätöksen mukaista tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädäntönsä mukaista asianmukaista suojelua. Jäsenvaltiot voivat soveltaa täytäntöönpanopäätöstä myös muihin henkilöihin. Valtioneuvosto päätti 8.3. muista henkilöryhmistä, joihin Suomessa sovelletaan neuvoston täytäntöönpanopäätöstä (valtioneuvoston päätös 149/2022). Täytäntöönpanopäätöstä sovelletaan vuoden ajan eli 4.3.2023 asti, ja soveltamista jatketaan ilman eri toimenpiteitä kuusi kuukautta kerrallaan enintään vuoden ajan, jos alkuperäisen ajanjakson ei katsota riittävän siihen, että jäsenvaltiot pystyisivät tehokkaasti hallitsemaan tilannetta, tai jos tilanne ei edelleenkään salli tilapäistä suojelua saavien henkilöiden turvallista paluuta Ukrainaan. Komissio voi milloin tahansa ehdottaa neuvostolle tilapäisen suojelun lopettamista.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Tilapäistä suojelua saavien vastaanotosta tulee kustannuksia samaan tapaan kuin turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.Tämän hetken arvioiden mukaan maahanmuuttokokonaisuuden lisämäärärahatarpeet olisivat yhteensä n. 570 milj. euroa vuonna 2022, n. 780 milj. euroa vuonna 2023 ja n. 470 milj. euroa vuonna 2024. Vastaanoton osuus maahanmuuttokokonaisuudesta on n. 500 milj. euroa vuosina 2022 ja 2023 ja 160 milj. euroa vuonna 2024. Lisäksi vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa esitetään MEDEVAC-tyyppisten evakuointien terveydenhuollon kustannuksiin varautumiseksi 2 milj. euroa. Määrärahatarve perustuu arvioon, jonka mukaan v. 2022 jätettäisiin 60 000 tilapäisen suojelun hakemusta ja 6 000 turvapaikkahakemusta. Tilapäistä suojelua hakevat voivat saapua Suomeen joko omaehtoisesti tai osana yhteisvastuuta toteutettuina siirtoina. Vuonna 2023 turvapaikkahakemusten lukumääräksi arvioidaan 5 000 ja vuonna 2024 lukumääräksi arvioidaan 5 500. Taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttaa olennaisesti se, paljonko tilapäistä suojelua saavia Suomi päätyy vastaanottamaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.