Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin

U 38/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150012
Asia
Asetusehdotuksen (KOM(2022) 187 lopullinen) tavoitteena on laajentaa ja selventää Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojustin toimintamahdollisuuksia vakaviin kansainvälisiin rikoksiin liittyvien todisteiden keräämiseksi, säilyttämiseksi ja analysoimiseksi, jotta todisteita voitaisiin käyttää sekä kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevissa rikosmenettelyissä että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syytetoimissa tai muussa asiaan liittyen perustetussa tuomioistuimessa tai mekanismissa. Ehdotuksella ei kuitenkaan asetettaisi kansallisille viranomaisille uusia velvollisuuksia tietojen ja todisteiden jakamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella pyritään parantamaan Eurojustin toimintamahdollisuuksia, jotta se voisi tukea EU:n jäsenvaltioiden toimia vakavien kansainvälisten rikosten selvittämiseksi. Ehdotus koostuu muutamasta kohdennetusta muutoksesta Eurojustia koskevaan asetukseen 2018/1727/EU. Ehdotuksella muutettaisiin rajoitetusti Eurojustin sen asetuksen mukaisia operatiivisia tehtäviä koskien jäsenvaltioiden toimien tukemista liittyen todisteisiin vakavista kansainvälisistä rikoksista. Lisäksi ehdotuksella mahdollistettaisiin Eurojustiin ajantasainen tekninen ratkaisu, jolla tuettaisiin jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia vakavien kansainvälisten rikosten selvittämiseksi. Ehdotettujen muutosten vaikutukset olisivat rajalliset, koska ehdotuksessa esitetään vain yksi tarkkarajainen lisätehtävä Eurojustille, joka mahdollistaisi rajoitetun toiminnan nykyisessä Eurojustin kokonaisrakenteessa. Asetusehdotuksella ei alustavan arvioinnin perusteella arvioida olevan vaikutuksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Alustavan arvioinnin perusteella ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kansallisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen