Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2022/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta

U 43/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Maija Heinonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162082
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2022) 134 final) otetaan käyttöön yhtenäinen maantieteellisten merkintöjen järjestelmä, jolla suojataan sellaisten viinien, tislattujen alkoholijuomien ja maataloustuotteiden nimiä, joiden ominaispiirteet, ominaisuudet tai maine liittyvät tuotantopaikkaan. Ehdotetuilla muutoksilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan nimitysten rekisteröintiä, suojaamista, valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevia menettelyjä ja sääntöjä kaikkien alojen osalta. Järjestelmiin sisällytetään uutena asiana vapaaehtoisia kestävyyskriteereitä Pellolta pöytään strategian mukaisesti, ehdotetaan hakemusten teknisen käsittelyn siirtämistä EU:n teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) sekä vahvistetaan maantieteellisten merkintöjen suojauksen tasoa etenkin verkkokaupassa. Tuottajaryhmiä koskevat säännöt sekä tehtävät ja oikeudet laajennetaan koskemaan myös viinejä ja tislattuja alkoholijuomia. Uutena asiana säädetään hyväksytyistä tuottajaryhmistä, joiden valtuudet ja vastuut ovat vielä tuottajaryhmiä laajemmat.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus lisäisi jonkin verran kansallisen viranomaisen, Suomessa Ruokaviraston, tehtäviä. Toimijoille ehdotuksesta on myönteisiä vaikutuksia rekisteröintimenettelyn nopeutumisena ja suojauksen tason vahvistumisena. Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Ehdotukseen sisältyvät uudet säännökset tuottajaryhmistä sekä maantieteellisellä merkinnällä nimettyjen tuotteiden tuottajista pidettävistä rekisteristä on lisättävä elintarvikelain (297/2021) 54 §:ään.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen