Valtioneuvoston asetus LVM/2022/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Päivi Jämsä, Hallitusneuvos, esittelijä p.029 5342138
Asia
Valtioneuvoston asetuksella saatetaan voimaan Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun sopimuksen muuttamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2010 tehty pöytäkirja ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja on voimassa 5 päivästä toukokuuta 2022. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä toukokuuta 2022. Valtioneuvoston asetus (725/2013) Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta tuli voimaan 28 päivänä lokakuuta 2013. Pöytäkirjaa ja lakia on sovellettu väliaikaisesti 24 päivästä kesäkuuta 2010 lukien. Tällä asetuksella kumotaan väliaikaista soveltamista koskeva valtioneuvoston asetus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen