Hallituksen esitys MMM/2022/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 83/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi eläinlääkintähuoltolaki, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläinlääkintähuoltolaki. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia, eläinten lääkitsemisestä annettua lakia, elintarvikelakia, eläintautilakia, terveydenhuoltolakia ja julkisten alojen eläkelakia. Esityksen tavoitteena on turvata eläinlääkintähuoltojärjestelmän toimintakyky ja yhteiskunnallisesti tärkeiden eläinlääkäripalvelujen saatavuus sekä ratkaista nykytilaan liittyvä kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamista koskeva ongelma. Kunnilla oleva perustasoisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu täsmennettäisiin kattamaan ne yleistä taloudellista etua koskevat SGEI-palvelut, joiden riittävä saavutettavuus on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden turvaamiseksi välttämätöntä varmistaa koko maassa. Muotoilut merkitsisivät lakisääteisiin seura- ja harrastuseläinten palveluihin rajauksia, mutta myös järjestämisvelvollisuuden laajenemista osalla alueista. Esityksellä lisättäisiin valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten sopimusvapautta kunnaneläinlääkäreiden palkkausjärjestelmää koskien. Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan opetus- ja tutkimustoiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömän potilasaineksen turvaamiseksi yliopistolle säädettäisiin vastuu eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta lain säännösten mukaisesti määrittyvällä toiminta-alueella. Yksityisiä eläinlääkäripalveluja koskeva sääntely säilyisi pääosin ennallaan, mutta potilasasiakirjojen säilyttämistä koskeva vastuuta täsmennettäisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun Euroopan komission kanta esityksen yhteensopivuudesta SGEI-sääntöjen kanssa on varmistunut.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Esityksestä aiheutuvat kuten viranomaistehtäviin liittyvät kustannukset katetaan hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Esityksen ei järjestämisvastuun muutoksista huolimatta arvioida laajentavan kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestämistä, sillä käytännössä palveluja järjestetään lähes kaikkialla ainakin ehdotetun järjestämisvastuun laajuudessa. Asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin ehdotetut muutokset antaisivat kunnille mahdollisuuden saada vuosittain arvioilta n. 10,25 miljoonaa euroa lisätuloja seura- ja harrastuseläimiä varten tuotettavista palveluista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen