Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

U 37/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Asia
Direktiiviehdotuksella (COM(2022) 143 final) muutettaisiin kahta olemassa olevaa kuluttajansuojadirektiiviä; sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä (2005/29/EY) sekä direktiiviä kuluttajien oikeuksista (2011/83/EU). Ehdotus on yksi kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa sekä kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyistä aloitteista, ja se on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Ehdotuksen tavoitteena on pyrkiä erityisesti edistämään kiertotaloutta ja puhdasta ja vihreää taloutta EU:ssa antamalla kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja siten edistää kestävämpää kulutusta. Ehdotuksella puututaan myös sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, jotka johtavat kuluttajia harhaan ja estävät heitä tekemästä kestäviä kulutusvalintoja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotus on omiaan parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia tehdä luotettavampaan ympäristötietoon perustuvia päätöksiä. Tältä osin vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, missä määrin kuluttajat ymmärtävät saamansa tiedon merkityksen tai ylipäänsä perehtyvät saamiinsa tietoihin. Erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin ehdotetut muutokset tasapuolistaisivat yritysten välisiä toimintaedellytyksiä, koska muutosten perusteella voitaisiin tehokkaammin puuttua joidenkin markkinatoimijoiden käyttämiin sopimattomiin menettelyihin. Ehdotetut uudet tiedonantovelvollisuudet aiheuttavat elinkeinonharjoittajille hallinnollista taakkaa samoin kuin kustannuksia, jotka ainakin osittain siirtyisivät kuluttajien maksettavaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen