Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/42

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2022 vp; EV 52/2022 vp)

HE 30/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Ylimatemaatikko, esittelijä Minna Lehmuskero, p. 029 5163342

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijän eläkelain muuttamisesta, lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, lain merimieseläkelain 154 ja 155 §:n muuttamisesta ja lain eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.