Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus)

U 45/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Eeva Nurmi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250209
Asia
Euroopan komissio antoi 5.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston otsoniasetuksen uudistamiseksi (COM(2022) 151 final). Ehdotuksella korvattaisiin voimassa oleva otsoniasetus. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää tuotteista ja laitteista aiheutuvien otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjä otsonikerroksen suojelemiseksi sekä EU:n ilmastopolitiikan tavoitteiden tukemiseksi. Ehdotus vastaisi suurelta osin voimassa olevaa otsoniasetusta. Uutta olisi vaatimus ottaa talteen purettavista tai peruskorjattavista rakennuksista tietyt otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät solumuovieristeet uudelleenkäyttöä tai asianmukaista hävitystä varten. Valvontaa ja seuraamuksia koskevia säännöksiä vahvistettaisiin ja velvoitettaisiin jäsenmaat säätämään hallinnollisista seuraamuksista otsoniasetuksen rikkomisesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi vaikutuksia rakennusten omistajiin ja purkutöistä vastaaviin yrityksiin, joille aiheutuisi kustannuksia solumuovieristeiden talteenotosta, jätteenkuljetuksesta sekä –käsittelystä. Ehdotuksella on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjä vähennettäisiin merkittävästi ja samalla vähennettäisiin kasvihuonekaasupäästöjä 180 hiilidioksidiekvivalenttimegatonnia (Mt CO2-ekv.) vuoteen 2050 mennessä. Valvonnan tehostamisella vähennettäisiin aineiden laitonta kauppaa. Hallinnollisten seuraamusten ja seuraamusten määräämistä koskevan menettelyn lisääminen ympäristönsuojelulakiin olisi merkittävä muutos lain nykyiseen seuraamussääntelyyn.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen