Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus)

U 46/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Eeva Nurmi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250209
Asia
Euroopan komissio antoi 5.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut) koskevan asetuksen uudistamiseksi (COM(2022) 150 final). Ehdotuksella korvattaisiin voimassa oleva asetus. Ehdotuksella saatettaisiin EU:n tiettyjä F-kaasuja koskeva säätely Montrealin pöytäkirjan mukaiseksi. Ehdotuksen tavoitteena tukea EU:n ilmastopolitiikan tavoitteita vähentämällä F-kaasujen käyttöä säätelemällä tiettyjen F-kaasujen markkinoille saattamista, mikä samalla vauhdittaisi ympäristöystävällisempien kylmäaineiden käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä päästöjä tuotteiden ja laiteiden käytön aikana ja jätevaiheessa. Valvontaa ja seuraamuksia koskevia säännöksiä vahvistettaisiin ja velvoitettaisiin jäsenmaat säätämään hallinnollisista seuraamuksista F-kaasuasetuksen rikkomisesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi vaikutuksia F-kaasujen maahantuojiin, tuottajiin ja käyttäjiin. Markkinoilla olevien haitallisimpien F-kaasujen määrät vähenisivät ja niiden hinnat nousisivat. Toisaalta energiatehokkuuden parantuessa laitteiden käyttökustannuksen vähenisivät. Rakennusten omistajille ja purkutöistä vastaaville yrityksille aiheutuisi kustannuksia solumuovieristeiden talteenotosta, jätteenkuljetuksesta sekä –käsittelystä. Ehdotuksella on myönteisiä ympäristövaikutuksia. F-kaasujen päästöjä vähennettäisiin EU:ssa yhteensä noin 310 hiilidioksidiekvivaltenttimegatonnia (Mt CO2-ekv.) vuoteen 2050 mennessä. Nämä vähennykset tulisivat voimassa olevan F-kaasuasetuksen mukaisin keinoin tapahtuvan 430 Mt CO2-ekv. päästövähennyksen lisäksi. Valvonnan tehostamisella vähennettäisiin aineiden laitonta kauppaa. Hallinnollisten seuraamusten ja seuraamusten määräämistä koskevan menettelyn lisääminen ympäristönsuojelulakiin olisi merkittävä muutos lain nykyiseen seuraamussääntelyyn.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen