Valtioneuvoston asetus STM/2022/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342
Asia
Asetuksen 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi vakavaraisuuden alentumista kuvaavan vakion C arvon osalta. Asetuksen 4 §:n muutos johtuu eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 17 §:n 1 momenttiin 1.6.2022 voimaan tulevasta muutoksesta (hallituksen esitys 30/2022 vp, eduskunnan vastaus 52/2022 vp). Kyseessä olevan lain 17 §:n 1 momentin kaava muuttuu niin, että siirrytään kertolaskumenetelmästä yhteenlaskumenetelmään, jotta kaava toimii teknisesti myös negatiivisen täydennyskertoimen tapauksessa. Valtioneuvoston asetusta muutettaisiin asettamalla kertoimelle C uusi arvo vastaamaan edellä mainitun kaavan muutosta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia. Muutoksella ei olisi mainittavia vaikutuksia eläkelaitosten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen