Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/29

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2022 vp; EV 47/2022 vp)

HE 21/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 029 5150260

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.