Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/29

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2022 vp; EV 47/2022 vp)

HE 21/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 029 5150260
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen