Valtioneuvoston asetus MMM/2022/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (342/2021) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella tarkennettaisiin vuodelta 2021 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää toisessa maksuerässä vuoden 2021 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Lisäksi tarkennettaisiin uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion eläinkohtaisia määriä. Palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2022 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2022 valtion talousarvion momentille 30.20.41 on budjetoitu varoja tukien maksamiseen 518,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2021 maksettavia palkkioita varten yhteensä noin 29,6 miljoonaa euroa, josta nautapalkkion osuus on enintään noin 16,0 miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkion osuus enintään noin 10,0 miljoonaa euroa, uuhi- ja kuttupalkkioiden osuus enintään noin 1,7 miljoonaa euroa, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion osuus enintään noin 1,1 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkion osuus enintään noin 0,8 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikköä kohden maksettavaa palkkion määrää muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että palkkioihin käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen