Hallituksen esitys SM/2022/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 99/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Berit Kiuru, p. 029 5488283
Asia
Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin eli niin sanotun kansallisen viisumin myöntämisestä opiskelijoille, tutkijoille, sertifioitujen työnantajien työntekijöille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen perheenjäsenille maahantulon nopeuttamiseksi ja ulkomailla oleskelevalle oleskelulupakortin menettäneelle maahantuloa varten. Lisäksi ehdotetaan ulkomaalaislain muuttamista siten, että ulkoministeriö myöntää tilapäisen oleskeluluvan ulkovaltojen diplomaatti- ja konsuliedustustojen palvelukseen Suomeen lähetetyn henkilökunnan jäsenen 18-19-vuotiaalle perheen mukana muuttavalle jälkeläiselle suoraan alenevassa polvessa samoin kuin puolison vastaavalle jälkeläiselle kansainvälisen käytännön mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Pitkäaikaisen viisumin myöntämistä koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.4.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Vaikutukset
Pitkäaikaisen viisumin käytön laajentaminen tukee hallituksen tavoitetta edistää koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa ja sujuvoittaa maahantulomenettelyjä. Pitkäaikainen viisumi nopeuttaisi maahantuloa keskimäärän runsaalla viikolla, mikä edistäisi opintojen, tutkimustyön ja työskentelyn aloittamista ajallaan, helpottaisi osaajien rekrytointia ja vahvistaisi Suomen vetovoimaa. Oleskelulupakortin menettäneen kohdalla viisumi mahdollistaisi maahantulon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.