Hallituksen esitys SM/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 100/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Tuuli Tuunanen, p. 029 5488658

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan alaikäisen henkilön perheenjäsenen ja muun omaisen osalta poistetaan turvattua toimeentuloa koskeva edellytys perheenjäsenen tai muun omaisen oleskeluluvan saamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa koskevaa säännöstä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun johdosta. Edellytys lapsen alaikäisyydestä olisi perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen ratkaisuhetken sijaan sidottu hakemuksen vireilletuloajankohtaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Vaikutukset

Toimeentuloedellytyksen poistaminen edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden ja näiden perheenjäsenten oikeuden perhe-elämään ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä oikeusvarmuutta, kun lainsäädäntö saatetaan vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Lapsen alaikäisyyden määrittämistä koskeva muutos edistää lasten yhdenvertaisuutta sekä lapsen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.