Hallituksen esitys SM/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 100/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488658
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan alaikäisen henkilön perheenjäsenen ja muun omaisen osalta poistetaan turvattua toimeentuloa koskeva edellytys perheenjäsenen tai muun omaisen oleskeluluvan saamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa koskevaa säännöstä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun johdosta. Edellytys lapsen alaikäisyydestä olisi perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen ratkaisuhetken sijaan sidottu hakemuksen vireilletuloajankohtaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Vaikutukset
Toimeentuloedellytyksen poistaminen edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden ja näiden perheenjäsenten oikeuden perhe-elämään ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä oikeusvarmuutta, kun lainsäädäntö saatetaan vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Lapsen alaikäisyyden määrittämistä koskeva muutos edistää lasten yhdenvertaisuutta sekä lapsen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen