Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Ympäristöministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp; EV 60/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 27/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p.029 5250225
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa marraskuun 2022 loppuun mennessä hallituksen esityksen ilmastolain täydentämiseksi muutoksenhakua ja kuntien ilmastovelvoitteita koskevilla säännöksillä. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto käynnistää vuoden 2022 aikana hallitusohjelman mukaisen pilottihankekokonaisuuden vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämiseksi sekä luo selkeät pelisäännöt hiilimarkkinoille järjestelmän luotettavuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa ilmastolain ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen