Määrärahan jako TEM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Poikola, p. +35 8295047278

Asia

Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 II lisätalousarviossa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) uudelleen budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) REACT-EU:n myöntämisvaltuutta sekä REACT-EU:n myöntämisvaltuuden lisäosuutta yhteensä 4 355 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 rakennerahastovaltuuksia välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville maakuntien liitoille. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin rakennerahastohankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastoja koskeviin myöntämisvaltuuksiin ohjelmakauden täysimääräisen toteutuksen varmistamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2022 välittävien toimielimien käytettäväksi Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään rakennerahastovaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastovaltuuksiin (RV)

Vaikutukset

Rakennerahastoja koskevilla myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 23.1.2014 ja EU-komission 11.12.2014 hyväksymän Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Vuoden 2022 II lisätalousarviossa budjetoidut rahoitusosuudet suunnataan REACT-EU-toimenpiteisiin ja mahdollistetaan ohjelmakehyksen täysimääräinen hyödyntäminen. Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on 1 170 uuden yrityksen ja 12 310 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 talousarvioihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.