Hallituksen esitys VM/2022/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

HE 105/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Esityksen mukaan tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotukseen tulisivat julkisiksi. Muuttuneet verotustiedot olisivat julkisia samassa laajuudessa kuin säännönmukaisen verotuksen tiedot nykyään lukuun ottamatta ennakoiden yhteismäärää koskevaa tietoa, joka poistettaisiin kokonaan tuloverotuksen julkisista tiedoista. Muuttuneet tiedot tulisivat julkisiksi pääsääntöisesti verotuksen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden loppupuolella.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Verotustietojen julkisuuden laajentamisella muutosverotuksen tietoihin tavoitellaan ensisijaisesti julkisten verotustietojen laadun ja oikeellisuuden parantamista. Muuttuneiden verotustietojen julkisuus saattaa myös ehkäistä joissain tilanteissa harmaata taloutta. Esityksen vaikutuksista verotuottoihin ei ole mahdollista tehdä euromääräistä arviota. Muuttuneiden verotustietojen julkistaminen edellyttää Verohallinnolta järjestelmän uusimista. Uuden ratkaisun investointi- ja käyttöönottokustannukset 1 280 000 euroa katettaisiin vuosien 2020–2023 harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelman investointivarauksesta. Määrärahatarve on jo huomioitu Verohallinnon voimassa olevassa määrärahakehyksessä vuosille 2022–2023.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen