Valtioneuvoston asetus STM/2022/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Asiantuntija, esittelijä Emmi Vettenranta, p. +35 8295163772
Asia

Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen valtioneuvostolle korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2022 saakka. Asetus olisi siten voimassa siihen saakka, kuin laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (501/2022) on voimassa. Voimassa olevaan asetukseen ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia, vaan ainoastaan voimaantulosäännöstä muutettaisiin. Asetuksen mukaan nukleiinihaponosoitusmenetelmällä tehdyn covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen (PCR-tutkimus) korvaustaksa on 100 euroa. Ilman asetusta korvauksen määrä perustuisi Kansaneläkelaitoksen vahvistamaan korvaustaksaan 56 euroa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Korvattavien PCR-testien määrä on vaihdellut tautitilanteen mukaisesti. Vuonna 2021 tutkimuksia tehtiin noin 26 000 kuukaudessa. Alkuvuonna 2022 korvattavien PCR-tutkimusten määrä on kasvanut, ja testejä on tehty noin 48 000 kuukaudessa. Jos arvioidaan, että tutkimuksia tehtäisiin ajalla 1.7.-31.12.2022 keskimäärin saman verran kuin vuonna 2021, covid-19-tutkimuksen korvaustaksan kustannusten arvioidaan olevan kyseisellä ajalla 7 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 4,6 miljoona euroa. Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta maksettavista korvauksista valtio rahoittaa 67 prosenttia ja loput 33 prosenttia rahoitetaan vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuotoilla. Vaikutus sairaanhoitomaksuun olisi vähäinen. Voimaantulosäännöksen muutoksesta johtuva lisämäärärahatarve on tarkoitus sisällyttää valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen momentille 33.30.60. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen