Valtioneuvoston asetus STM/2022/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Emmi Vettenranta, Asiantuntija, esittelijä p.+35 8295163772
Asia

Valtioneuvoston asetuksen (142/2022) voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tartuntatautipäivärahaa haettaessa esitettävää selvitystä koskevan valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n 9 momentin voimassaoloa jatkettaisiin. Asetus olisi voimassa 31.12.2022 saakka. Sitä sovellettaisiin, jos vakuutetun ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksesta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia julkiselle taloudelle. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen