Valtioneuvoston asetus MMM/2022/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022—2023

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Lasse Saarela, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162155
Asia
Koulujakelujärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Koulujakelujärjestelmä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön. EU:n koulujakelulainsäädännöllä tarkoitetaan markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 1 jakson ja horisontaaliasetuksen (EU) N:o 1306/2013 koulujakelutukea koskevia säännöksiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/39, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2017/40 ja maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 1370/2013. Markkinajärjestelylain nojalla säädettäisiin valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022—2023. Asetusehdotuksen sisältö vastaa pääosin aikaisempina vuosina voimassa olleita säädöksiä. Ainoa muutos edelliseen lukuvuoteen on se, että EU:n edellyttämään rahoituskauden lopussa suoritettavaan koulujakelutukijärjestelmän arviointiin suunnataan määrärahoja.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022—2023 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koulujakelujärjestelmätuki rahoitetaan EU:n varoista. Suomelle on myönnetty koulujakelujärjestelmätukeen maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen(EU) 2016/795 liitteen I perusteella maitotuotteille 3 824 689 euroa ja hedelmille ja vihanneksille 1 599 047 euroa lukuvuotta kohden, jolloin rahoitus jakautuu kahdelle budjettivuodelle. Valtion vuoden 2022 talousarviossa momentille 30.20.46 (EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 11 030 000 euroa, josta koulujakelutuen osuus on 4 858 000 euroa ja liitännäistoimenpiteiden osuus on 572 000 euroa. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tukea arvioidaan maksettavan yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteille enintään 3 424 289 euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään 1 427 447 euroa. Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin arvioidaan maksettavan yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteiden osalta enintään 400 400 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 171 600 euroa. Näiden lisäksi maksettaisiin arvonlisäveron osuus, joka ei ole oikeutettu EU-tukeen. ALV:n osuus maksettaisiin vuoden 2022 talousarvion momentilta 30.01.29 (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot). Tämän määräksi arvioitaisiin enintään 137 600 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen