Valtioneuvoston asetus VM/2022/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Erkki Papunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530167
Asia
Laki hyvinvointialueesta (611/2021) on tullut voimaan 1.7.2021. Lain 13 §:n (muutettu lailla 350/2022) mukaan valtiovarainministeriön yhteydessä toimii hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on edistää hyvinvointialuetaloutta koskevien strategisten linjausten ja hyvinvointialueiden itsehallinnon toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Lain 13 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta, toimikaudesta ja jaostoista. Asetusehdotuksen mukaan kukin hyvinvointialue sekä Helsingin kaupunki nimeäisi neuvottelukuntaan jäsenen sekä varajäsenen. Lisäksi neuvottelukunnassa olisi valtiovarainministeriön ja muiden hyvinvointialueiden tehtävien ohjaamisesta vastaavien ministeriöiden edustus. Neuvottelukunta voisi asettaa jaostoja sekä kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita. Asetusehdotuksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 2) seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 3) käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta; 4) käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia; 5) käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen