Valtioneuvoston asetus MMM/2022/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Heta Ratasvuori, p. 029 5162016

Asia

Asetusehdotuksella tarkennettaisiin ja selkeytettäisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävien tukien hallinnointiin ja hankkeiden toteuttamiseen liittyviä sääntöjä ja menettelyjä. Asetusehdotus sisältää säännökset tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn arvosta ja määrästä, avustusmuodoista sekä tuensaajalta edellytettävästä kehittämissuunnitelmasta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetuksella säädettävät tehtävät ja velvoitteet voidaan hoitaa julkisen talouden suunnitelman ja hyväksyttyjen valtion talousarvioiden mukaisesti. Ohjelmakauden 2021–2027 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta maksettavat menot on budjetoitu momentille 30.40.62 elinkeinokalatalouden edistäminen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.