Valtioneuvoston asetus TEM/2022/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Ehdotetulla asetusmuutoksella korotettaisiin investointeihin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäismääriä siten, että enimmäismäärät vastaisivat voimassa olevassa EU:n komission alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista antamassa tiedonannossa (2021/C 153/01) määriteltyjä enimmäisintensiteettejä. Lisäksi asetuksen 2 §:n 4 ja 5 kohtaan muutettaisiin siten, että niissä viitattaisiin voimassa olevaan Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 annettuun valtioneuvoston asetukseen (467/2022). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.7.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetusmuutoksella ei ole vaikutuksia, jotka kasvattaisivat yrityksen kehittämisavustuksiin tai toimintaympäristön kehittämisavustuksiin osoitetun määrärahan tarvetta, eikä asetusmuutos edellytä näihin avustuksiin osoitetun myöntövaltuuden kasvattamista. Kehittämisavustukset myönnetään annetuissa talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Avustukset myönnetään momenttien 32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen) ja 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) varoista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.