Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/24

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 14/2022 vp; EV 87/2022 vp)

HE 14/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja määrää lain kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen