Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/244

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 231/2021 vp; EV 96/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

HE 231/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Johtaja Jaana Huhta, p. 029 5163407

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsiperheiden kotipalvelun toteutumista hyvinvointialueilla ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin palvelun saannin turvaamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lakiesityksen vaikutuksia ikäihmisten kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan saatavuuteen ja laatuun. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää hyviä toimintatapoja ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamiseksi koko maahan esimerkiksi ikäihmisten neuvolatoimintana.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta sekä lain yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta sekä lain yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 kuitenkin siten, että lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 7 c §:n 5 momentti tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022 sekä jättää vahvistamatta lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.