Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/68

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp; EV 70/2022 vp)

HE 163/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Monna Airiainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488360
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja lain rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen