Hallituksen esitys STM/2022/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 136/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 029 5163215

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen ottaa sosiaalinen luototus käyttöön koko maassa. Esityksessä ehdotetaan, että sosiaalisesta luototuksesta tulisi hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen määrärahasidonnainen palvelu. Esitykseen sisältyvät säännökset vapaakuukausista ja maksuvapautuksista sekä sosiaalisen luoton hakijalle ja luotonsaajalle annettavasta taloudellisesta neuvonnasta ja ohjauksesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säännöstä sosiaalisen luototuksen luottopääoman menoihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksen johdosta sosiaalinen luototus olisi saatavilla koko maassa. Esitys aiheuttaa hyvinvointialueille vuosittain 600 000 euron menolisäystarpeen henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannuksiin. Lisäksi aiheutuu kertaluonteinen 9 500 000 miljoonan euron kustannus hyvinvointialueille vuonna 2023 myönnettävään valtionavustukseen luottopääomaa varten. Rahoitus on tarkoitus kattaa siten, että 600 000 euroa varattaisiin vuoden 2023 talousarviossa hyvinvointialueiden ja HUS yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusmomentille 28.29.31. Lisäksi vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa muutettaisiin määrärahamomentin 33.60.39 Palvelurakenteen kehittäminen käyttötarkoitusta siten, että käytettäisiin vuonna 2023 vuodelta 2022 siirtyvää määrärahaa 9 500 000 miljoonaa euroa valtionavustukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.