Hallituksen esitys TEM/2022/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

HE 172/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutosta kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan lain 22 §:ään. Muutos lisäisi sellaisten Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettavaksi tulevien yrityskauppojen määrää, jotka eivät nykyisen ilmoituskynnyksen perusteella tule ilmoitettavaksi, mutta jotka voisivat johtaa tai todennäköisesti johtaisivat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan. Muutoksen johdosta KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa voimassa olevan lain 20 miljoonan euron sijasta. Osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon osalta ehdotettu ilmoituskynnys olisi Suomesta kertynyt 100 miljoonan euron liikevaihto voimassa olevan lain 350 miljoonan euron maailmanlaajuisen liikevaihdon sijasta. Lisäksi kilpailulain kolmeen muuhun pykälään tehtäisiin selvennyksiä ja korjauksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuuden laajentamisen seurauksena yrityskauppailmoituksia tulisi vuosittain lisää noin 30–40 ja ilmoitusten määrä siten noin kaksinkertaistuisi nykyisestä. Ilmoitus-velvollisuuden laajentaminen johtaisi noin 50–67 miljoonan euron välittömiin kuluttajahyötyihin ja muutoksella ehkäistäisiin arvion mukaan noin 4–6 kilpailulle haitallista yrityskauppaa vuosittain. Tämä lisäisi hallinnollista taakkaa yrityksille ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston työmäärää. Kun osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto laskettaisiin esitetysti osapuolten yhteenlasketun Suomesta kertyneen liikevaihdon mukaan maailmanlaajuisen liikevaihdon sijasta, ilmoituskynnyksellä olisi vahvempi yhteys suomalaisiin markkinoihin ja yrityskauppojen puuttumiskynnykseen, joka liittyy kaupan haitallisiin vaikutuksiin Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen