Hallituksen esitys STM/2022/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 197/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi mielenterveys- ja päihdepalveluista jatkossa sosiaalihuollon palvelujen osalta sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuollon palvelujen osalta terveydenhuoltolaissa lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa ja valtion mielisairaaloiden toimintaa, joista säädettäisiin edelleen mielenterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa. Sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa on jo ennestäänkin mielenterveys- ja päihdetyötä ja -palveluja koskevaa sääntelyä, jota ehdotetaan tarkennettavaksi ja vahvistettavaksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi päihdehuoltolain sääntely koskien tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä väkivaltaisuuden perusteella. Eräisiin muihin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi teknisiä muutoksia, jotka johtuvat mielenterveyslakiin, päihdehuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin ehdotetuista muutoksista. Esityksellä toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistamisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääsääntöisesti 1.1.2023. Työnohjauksen laajennusta päihde- ja riippuvuushoitoon, yhteisösosiaalityötä ja etsivää työtä sekä päihdetyön erityisenä palveluna järjestettävää päiväkeskusta koskevat säännökset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2023. Laki terveydenhuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitettu olevan voimassa 1.1-30.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentille 28.89.31 ”Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus” lisätään esitettyjen muutosten hyvinvointialueille aiheuttamat kustannukset 16,25 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 18 miljoonaa euroa vuodesta 2024 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.