Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2022/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta terrorismintorjunnan strategiasta 2022 - 2025

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja, esittelijä Sami Nevalainen, p. 029 5488545

Asia

Kyseessä on järjestyksessään neljäs valtioneuvostotason terrorismintorjuntaa ohjaava asiakirja. Edellinen valtioneuvoston periaatepäätöksenä vahvistettu kansallisen terrorismintorjunnan strategia koski vuosia 2018 - 2021. Sisällöllisesti kyseessä on vanhan strategia päivitys, eikä uusi strategia sisällä merkittäviä uudenlaisia strategisia linjauksia. Uuden strategian tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia yhteistyön malleja sekä tukea uusien toimintatapojen luomista. Kiristyvässä valtiontalouden tilanteessa kaikkien terrorismintorjuntaan osallistuvien toiminnan yhdenmukaisuus, suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat ehdottomia edellytyksiä onnistumiselle.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta terrorismintorjunnan strategista 2022 - 2025

Vaikutukset

Kansallisessa terrorismintorjunnan strategiassa vahvistetaan terrorismintorjunnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet. Strategia ohjaa Suomen toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti terrorismintorjunnassa. Tavoitteet ja toimenpiteet korostavat kaikkien terrorismintorjuntaan osallistuvien aktiivisuutta ennalta estämisessä, toiminnallisessa vasteessa, varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa oikeusvaltioperiaatetta sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Strategisia toimenpiteitä toteutetaan nykyisten määrärahojen ja hyväksyttyjen talousarvioiden puitteissa. Mahdollisista määrärahalisäyksistä tai muusta rahoituksesta päätetään erikseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.