Hallituksen esitys TEM/2022/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 244/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyri Oksanen, p. +35 8295047123

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaupparekisterilaki. Elinkeinotoimintalakia koskeva uudistus olisi pääosin tekninen. Yritys- ja yhteisötietolakia muutettaisiin erityisesti sähköiseen asiointiin liittyen ja lähinnä teknisiä muutoksia tehtäisiin useisiin muihin lakeihin. Kaupparekisterin tarkoituksena olisi jatkossakin toimia yritysten perustietoja sisältävänä julkisena rekisterinä. Sähköisen kaupparekisteriasioinnin ehdotetaan tulevan tietyin poikkeuksin oikeushenkilöiden osalta velvoittavaksi ja yritysturvallisuutta parannettaisiin myös muutoin. Yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta pääosin luovuttaisiin ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin. Viranomaiset voisivat vain poikkeuksellisesti pyytää kaupparekisteritietoja jatkossa yrityksiltä. Keskeisten yritysmuotojen tulisi vahvistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot vuosittain. Yrityksille voitaisiin määrätä kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksu ja tilinpäätöksen myöhästymismaksu. Tosiasiallista edunsaajaa koskevan ilmoituksen laiminlyönti voisi johtaa yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen lukuun ottamatta velvoittavaa sähköistä asiointia, jonka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026 alkaen. Lisäksi säännöksiä sovellettaisiin osittain vasta 1.1.2025 sekä 1.1.2026 alkaen. Kaupparekisterilaki ja sen nojalla annettava valtioneuvoston asetus muodostaisivat kokonaisuuden.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

Ehdotetun uuden kaupparekisterilain välittömät vaikutukset sääntelyn kohteisiin eli yrityksiin ja yhteisöihin, PRH:een sekä muihin viranomaisiin olisivat pääasiassa taloudellisia. Kaupparekisteritietojen luotettavuus edesauttaa niin elinkeinoelämää kuin viranomaisten toimintaa. Yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka kasvaisi ehdotuksen myötä yhteensä noin miljoonalla eurolla vuosittain. Lisäksi vuotuisten hallinnollisten seuraamusmaksujen määräksi on arvioitu noin 10 miljoonaa euroa. Arvioon sisältyy merkittävä epävarmuus sekä määrättävien maksujen lukumäärän että tilityksien suhteen. Nettobudjetoidun PRH:n varovainen arvio on, ettei uudistus aiheuttaisi välitöntä korotuspainetta käsittelymaksuihin. PRH:n ja Oikeusrekisterikeskuksen välisen seuraamusmaksurajapinnan toteutuksen kustannus on noin 150 000 euroa ja täytäntöönpanosta aiheutuisi ORK:lle noin 1 htv:n kustannus. Vaikutuksia tuomioistuimille erityisesti seuraamusmaksuihin liittyen on tässä vaiheessa hyvin vaikea arvioida. Muille viranomaisille kuin PRH:lle kustannuksia syntyisi pääasiassa viranomaisten velvollisuudesta hakea tarvitsemansa rekisteritiedot suoraan kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta lähteestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.