Hallituksen esitys STM/2022/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 245/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia siten, että edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostettaisiin. Lääkelakia ehdotetaan muutettavan siten, että astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa tehostettaisiin. Sairausvakuutuslain mukaisia viitehintaryhmän määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavan. Apteekkiverolain 5 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että apteekkiveron perusteena olevasta liikevaihdosta vähennettäisiin tukkuhinnaltaan yli 1500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäveroton vähittäishinta siltä osin kuin se ylittää 1683,92 euroa. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluu lisäksi ehdotus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi ja ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi. Lisäksi siirtymäaikaa, jonka kuluessa sähköisten lääkemääräysten tiedot voidaan luovuttaa potilaalle hyvinvointisovellusten kautta, esitetään pidennettäväksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi niiden yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

Kokonaisuus vähentäisi valtion sairaanhoitovakuutuksen rahoitusosuutta 2023 yht. 35 M € ja 2024 alkaen (ml. biologisten apteekkivaihto) yht. 49 M €/v. Lääketaksa- ja apteekkivero-muutos pienentäisivät valtion apteekkiverotuloa v. 2023 alkaen n. 21,06 M €/v. Apteekkareiden veronalaiset ansiotulot alenisivat n. 19,5 M € ja ansio- ja pääomatuloveron tuotto yht. n. 10 M € (valtion osuus 8 M € ja kuntien 2 M €). Vaikutukset vähäisiä kirkollis-, yhteisöveron ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoon. ALV:oon ei merkittävää vai-kutusta. Toimenpiteiden yhteisvaikutuksia ei arvioitu. Kelan uusi tehtävä edellyttäisi n. 1 M €/v. pysyvää rahoitusta. Siitä aiheutuvat pysyvät 1 M €/v kustannukset rahoitettaisiin lääketaksamuutoksella ja kertaluont. kustannus v. 2023 (0,35 M €) edellisvuosien ylijäämällä. Muutos aiheuttaisi tietojärjestelmäkustannuksia. Kuluttajien kustannukset pienentyisivät. Taksamuutos alentaisi kustannuksia n. 9,9 M €/v ja sairausvakuutuksen muiden rahoittajien rahoitusosuutta n. 11 M €/v. Taksamuutos leikkaisi apteekkien yhteenlaskettua reseptilääkkeiden myyntikatetta n. 39,3 M €/v. (v. 2021, ei ALV/toim.maksu). Veromuutos pienentäisi leikkausta 39,3 M €:sta n. 20,2 M €. Vaikutuksia apteekeille on arvioitu muistiossa ja esityksessä. Lääke- ja sv-lain muutoksilla on tietojärjestelmäkustannuksia apteekeille. Biologisia lääkkeitä koskeva muutos kasvattaisi todennäköisesti terveydenhuollon kustannuksia. Tietojärjestelmäkustannukset voisivat olla joillakin alueilla merkittäviä. Se voisi vaikuttaa myös kuntien/hv-alueiden kustannuksiin ja terveydenhuollon lääkehintoihin. Lääkelain ja taksan muutos voisivat lisätä terveydenhuollon kustannuksia. Osalla ehdotuksista on vaikutuksia lääketeollisuuteen. Taksamuutos voisi välillisesti vaikuttaa tukkuhintoihin ja yliopistojen rahoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.